Regulaminy zawodów
Zawody I stopnia
Zawody II stopnia
Zawody III stopnia

LI Olimpiada Astronomiczna
Informacje regulaminowe
Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
Aktualności 
Archiwum
 

ZAWODY II STOPNIA

1. Zawody II stopnia (okręgowe) odbywają się w kilku miastach ustalanych co roku przez komisje olimpiady. Miasta te ustalane są na podstawie rozkładu terytorialnego uczestników zakwalifikowanych do zawodów.

2. W każdym z tych miast zawody mogą być organizowane przez komitet okręgowy lub członków komisji olimpiady lub członków KG. Do komisji przeprowadzającej zawody II stopnia można zaprosić innych przedstawicieli.

3. Uczestnicy, którzy otrzymali zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do zawodów okręgowych zobowiązani są do natychmiastowego potwierdzenia ich odbioru.

4. O rozlokowaniu zawodników w czasie odbywania się zawodów, decydują przedstawiciele komisji olimpiady.

5. W zawodach II stopnia uczestnicy rozwiązują 4 zadania, w tym jedno praktyczne.

6. Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności i w ograniczonym czasie.

7. Rozwiązanie każdego zadania należy umieścić na oddzielnym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszystkie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy podpisać imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania rachunkowego o najniższej numeracji należy umieścić dodatkowo: nazwę szkoły, jej imię i adres (z kodem), klasę i jej profil oraz adres prywatny (z kodem).

8. Podczas zawodów uczestnik może korzystać z własnych notatek zebranych w jednym zeszycie (bez luźnych kartek) oraz z własnych książek i tablic. Wskazane jest posiadanie własnego kalkulatora. Oprócz przyborów do pisania uczestnik winien również posiadać przybory do kreślenia.

9. Rozwiązanie zadania oceniane jest przez dwie osoby w skali od 0,0 do 5,0 punktów (co 0,5 pkt.). W przypadku 0,5 punktowej rozbieżności przyjmuje się ocenę wyższą, w przypadku rozbieżności 1,0 punktowej – średnią arytmetyczną tych dwóch ocen. W przypadku rozbieżności większej od 1,0 punktu ocenę ustala się komisyjnie.

10. O zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań – awansują wszyscy uczniowie, którzy uzyskują łączną ocenę równą lub wyższą od 9 punktów. W zależności od wniosków wynikających z analizy merytorycznej i statystycznej wyników Komitet Główny może to kryterium zmienić.

11. Zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do zawodów III stopnia oraz jego miejscu i terminie rozsyłane są do szkół i uczniów na ich adresy prywatne. Zawiadomienia te otrzymują jedynie uczniowie awansujący.
 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2008