Regulaminy zawodów
Zawody I stopnia
Zawody II stopnia
Zawody III stopnia

LI Olimpiada Astronomiczna
Informacje regulaminowe
Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
Aktualności 
Archiwum
 
ZAWODY III STOPNIA

1. Zawody III stopnia (centralne) odbywają się w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

2. Zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do zawodów III stopnia wysyłane są na adres prywatny uczestnika i na adres szkoły. Zawiadomienia te otrzymują jedynie uczniowie awansujący. Lista awansujących do zawodów III stopnia jest umieszczana na stronach internetowych Planetarium Śląskiego.

3. Uczestnicy, którzy otrzymali zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do zawodów centralnych zobowiązani są do natychmiastowego potwierdzenia ich odbioru.

4. Zbiórka uczestników może być wyznaczana w przeddzień zawodów, w celu przeprowadzenia konsultacji polegających na zapoznaniu uczestników zawodów centralnych z możliwościami aparatury planetarium i wyglądem sztucznego nieba.

5. Zawody składają się z dwóch części. Część druga odbywa się wieczorem, by w przypadku bezchmurnej pogody, możliwe było rozwiązywanie zadania obserwacyjnego w obserwatorium astronomicznym. W przypadku złych warunków obserwacyjnych stosowane jest alternatywne zadanie obserwacyjne rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium.

6. W czasie zawodów uczestnicy rozwiązują 6 zadań: 4 teoretyczne, 1 praktyczne, 1 obserwacyjne (zastępowane innym, gdy pogoda uniemożliwia jego przeprowadzenie).

7. Zawody finałowe są przeprowadzane anonimowo i odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności, w ograniczonym czasie.

8. Rozwiązanie każdego zadania należy umieścić na oddzielnym arkuszu papieru formatu A-4. Arkusze z rozwiązaniami opatrywane są wylosowanymi przez uczestnika numerami. Rozszyfrowywania numerów dokonuje się po ustaleniu ostatecznej klasyfikacji.

9. W czasie zawodów uczestnik może korzystać jedynie z pomocy naukowych dostarczonych przez prowadzących zawody. Wskazane jest posiadanie własnego kalkulatora.

10. Rozwiązanie zadania oceniane jest przez dwie osoby w skali od 0,0 do 5,0 punktów (co 0,5 pkt.). W przypadku 0,5 punktowej rozbieżności przyjmuje się ocenę wyższą, w przypadku rozbieżności 1,0 punktowej – średnią arytmetyczną tych dwóch ocen. W przypadku rozbieżności większej od 1,0 punktu ocenę ustala się komisyjnie.

11. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy finału, którzy uzyskali 17 i więcej punktów, tytuł finalisty – uczestnicy, którzy otrzymali 12 i więcej punktów. W zależności od wniosków wynikających z analizy merytorycznej i statystycznej wyników Komitet Główny może to kryterium zmienić.

12. Uroczyste zakończenie danej edycji olimpiady, w trakcie którego ogłasza się jej wyniki oraz wręcza dyplomy i nagrody odbywa się tuż po zawodach.

13. W czasie wolnym dla uczestników mogą być organizowane imprezy towarzyszące.

14. Informacje o wynikach zawodów finałowych (uzyskana punktacja) podawana jest uczestnikowi lub nauczycielowi na ich prośbę.

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2008