Regulaminy zawodów
Zawody I stopnia
Zawody II stopnia
Zawody III stopnia

LVI Olimpiada Astronomiczna
  Zadania zawodów I stopnia
  Zadania zawodów II stopnia
  Zadania zawodów III stopnia
  Aktualności
  6th IOAA
Archiwum

 

ZAWODY I STOPNIA

1. Zawody I stopnia (szkolne) składają się z dwóch części: pierwszej i drugiej serii zadań, które rozwiązywane są w różnych terminach. W I serii zadań znajdują się tematy zadań obserwacyjnych.

2. Z początkiem września zadania pierwszej serii są rozsyłane (w formie afisza) do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Afisz zawiera również informacje regulaminowe oraz zalecaną literaturę. Zestaw zadań pierwszej serii i pozostałe informacje są również publikowane na stronie internetowej: http://www.planetarium.edu.pl

3. Spośród 4 zadań pierwszej serii uczestnik przesyła na adres KG rozwiązania dowolnie wybranych 3 zadań.

4. Do wszystkich uczestników, którzy przysłali rozwiązania zadań pierwszej serii są rozsyłane zadania drugiej serii.

5. Spośród 4 zadań drugiej serii uczestnik przysyła na adres KG rozwiązania dowolnie wybranych 3 zadań.

6. Rozwiązanie dowolnie wybranego spośród zaproponowanych zadań obserwacyjnych uczestnik przesyła wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii. Nadesłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.
Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego uczestnik może również nadesłać wyniki własnych obserwacji astronomicznych przeprowadzonych w ostatnim roku.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego powinno zawierać: dokładne dane dotyczące przyrządów użytych do obserwacji i pomiarów (jeśli takie były używane), opis warunków w jakich została przeprowadzona obserwacja (m. in. czas, współrzędne geograficzne miejsca obserwacji, warunki atmosferyczne w czasie ich przeprowadzania), wyniki obserwacji i ich opracowanie oraz ocenę dokładności pomiarów i uzyskanych ostatecznych rezultatów opracowania. W przypadku zastosowania metody fotograficznej, do rozwiązania należy dołączyć negatyw lub odpowiedni wydruk komputerowy – materiały przesłane na nośnikach elektronicznych nie będą oceniane.

7. W przypadku nadesłania rozwiązań większej liczby zadań z danego zestawu, do kwalifikacji zaliczane są rozwiązania ocenione najwyżej (po trzy rachunkowe z każdej serii i jedno zadanie obserwacyjne).

8. Rozwiązanie każdego zadania należy umieścić na oddzielnym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszystkie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy podpisać imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania rachunkowego o najniższej numeracji należy umieścić dodatkowo: nazwę szkoły, jej imię i adres (z kodem), klasę i jej profil oraz adres prywatny (z kodem).
Dodatkowo do rozwiązań należy dołączyć na osobnej kartce następujące informacje: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły wraz z jej imieniem, adres szkoły (z kodem pocztowym i nazwą województwa), klasa, profil klasy, adres prywatny (z kodem pocztowym), nazwisko nauczyciela fizyki z astronomią i ewentualnie opiekuna przygotowującego do olimpiady.

9. Rozwiązania zadań powinny być jednoznaczne, krótkie, zwięzłe ale z wystarczającym uzasadnieniem. W rozwiązaniach należy korzystać z danych umieszczonych w tematach zadań.
W przypadku polecenia samodzielnego wyszukania danych należy podać ich źródło. Jako dane traktuje się również podręcznikowe stałe astronomiczne i fizyczne (jeśli w temacie zadania nie ma innych ustaleń).

10. Rozwiązania zadań poszczególnych serii zawodów I stopnia należy przesyłać za pośrednictwem szkoły (w terminach podanych w informacjach regulaminowych) pod adresem: KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Śląskie, 41-500 Chorzów, skr. poczt. nr 10. O zachowaniu terminu przesyłanych rozwiązań decyduje data stempla pocztowego.

11. Rozwiązanie zadania oceniane jest przez dwie osoby w skali od 0,0 do 5,0 punktów (co 0,5 pkt.). W przypadku 0,5 punktowej rozbieżności przyjmuje się ocenę wyższą, w przypadku rozbieżności 1,0 punktowej – średnią arytmetyczną tych dwóch ocen. W przypadku rozbieżności większej od 1,0 punktu ocenę ustala się komisyjnie.

12. O zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zaliczonych zadań pierwszej i drugiej serii oraz zadania obserwacyjnego – awansują wszyscy uczniowie, którzy uzyskują łączną ocenę równą lub wyższą od 19 punktów. W zależności od wniosków wynikających z analizy merytorycznej i statystycznej wyników Komitet Główny może to kryterium zmienić.

13. Zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do zawodów II stopnia oraz jego miejscu i terminie rozsyłane są do szkół i uczniów na ich adresy prywatne. Zawiadomienia te otrzymują jedynie uczniowie awansujący.
 

© PLANETARIUM ŚLĄSKIE 2013