Projekty UE

Projekty UE

Ad Astra

 

Projekt o dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 Nr projektu: WND-RPSL.11.01.04-24-005G/18-00

 Tytuł projektu: Ad astra

 Krótki opis projektu:

 Czas realizacji – 1.08.2018-31.07.2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa efektów kształcenia 192 uczniów, (84 dziewcząt oraz 108 chłopców) poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym wyrównanie szans edukacyjnych 92 uczniów niepełnosprawnych. Grupa docelowa: 192 uczniów, 40 nauczycieli, w tym z SOSWNiS w Raciborzu – 14 dz. i 33 ch. – 47 to osoby niesłyszące bądź niedosłyszące.

 Działania:

 – realizacja 3 kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym,

– realizacja programu zajęć z obszaru astronomii (kompetencje naukowo-techniczne) dla uczniów szkół podstawowych,

 – doposażenie szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt konieczny do realizacji zajęć,

 – stworzenie scenariuszy zajęć wyrównujących kompetencje naukowo-techniczne (matematyczne) w oparciu o astronomię z uwzględnieniem różnych typów szkół

 – szkolenia dla nauczycieli

 Grupa docelowa: 192 uczniów, 40 nauczycieli.

 Projekt będzie realizowany na terenie woj. Śląskiego.

 Wartość projektu:

 Wartość projektu – 899 392,48 zł

 W tym finansowanie z UE – 809 453,23 zł.

Bądź na bieżąco

Śledź także aktywność oraz wydarzenia Planetarium Śląskiego w mediach społecznościowych.

Skip to content