Deklaracja dostępności

WSTĘP DO DEKLARACJI:
Planetarium Śląski Park Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej umieszczonej pod adresem https://www.planetarium.edu.pl. Placówka nie posiada aplikacji mobilnej.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI:
Data publikacji strony internetowej: 2022-06-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  -

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów ze względu na to że, niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych, w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków, niektóre z modułów zintegrowanych mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury. Strona nie posiada mapy oraz wyszukiwarki treści.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
Deklarację sporządzono dnia: 2023-10-12
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2024-05-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE:
Na stronie Planetarium Śląskiego Parku Nauki można używać standardowych skrótów przeglądarek internetowych do powiększania czcionek, a ponadto: klawisz TAB pozwala na przejście do określonych elementów witryny, SHIFT+TAB powraca do elementu, ENTER wybiera element, ESC zamyka, SPACJA oznacza lub rozwija listy dynamiczne.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Koordynatorami ds. Dostępności są: Rafał Bączkowicz i Paweł Jędrzejczak, email: sekretariat@planetarium.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 745-00-55.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wzór wniosku o zapewnienie Dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY OPISANEJ W ART. 18 USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:
Zapewniono dostęp z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych do nowej części budynku oraz do części historycznej (strefa parteru administracyjnego i poziom sali) poprzez windę zlokalizowaną na wewnętrznym placu planetarium. Na poziom holu historycznej części Planetarium dostęp zapewniono dodatkowym podnośnikiem. Na atrium z zegarem słonecznym zamontowany został podjazd przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sala projekcyjna planetarium została  wyposażona w 12 miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe. W budynku zaprojektowano 3 toalety dla osób niepełnosprawnych (2 w części nowoprojektowanej oraz w części historycznej dostępną z parteru administracyjnego). Dodatkowo w budynku znajdują się elementy dotykowe takie jak ścieżki, elementy ostrzegawcze i mapy tyflograficzne, ułatwiające osobom niewidomym i słabo widzącym poruszanie się po budynku. W części ekspozycyjnej przy stanowiskach zainstalowano ekrany interaktywne z przeznaczeniem dla osób niedosłyszących, na których dostępna jest opisowa ścieżka dydaktyczna w języku migowym. Dodatkowo każde stanowisko w Parku Nauki posiada krótki opis w alfabecie Braille`a. Do budynku Planetarium można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. Pies asystujący/pies przewodnik powinien być odpowiednio wyszkolony i oznaczony, w szczególności powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Pies powinien być na uprzęży u boku właściciela. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/psa przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia.

INFORMACJE DODATKOWE:
Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy, niezgodności będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie na adres: sekretariat@planetarium.edu.pl