OMSA

logo_omsa_logodone.png (full) 

 

Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

oraz

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne

 

 

 

Planetarium Śląskie rozpisuje w roku szkolnym 2022/2023 konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół średnich (dodatkowo dla zdolnych uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej) w województwie Śląskim

oraz organizuje Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne dla laureatów konkursu.

 

R E G U L A M I N

 

1. Konkurs i seminarium organizuje się w celu popularyzacji astronomii i astronautyki oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich województwa (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.).
Dodatkowo możliwy jest udział uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej.

3. Uczestnicy konkursu piszą referaty na dowolnie przez siebie wybrane tematy z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia pewnych działów astronomii lub astronautyki. Pożądane są referaty, zawierające wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, a także programy komputerowe itp.

4. Dopuszcza się prace mające wielu autorów. Każdy ze współautorów musi spełniać warunki z pkt.2 niniejszego regulaminu.

5. Uczniowie piszący referaty, mogą korzystać z konsultacji, udzielanych przez - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, Al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów, skr. pocztowa 10, tel.  32 745 00 55

- PTMA o. Śląski, Planetarium Śląskie, skr. poczt 10, 41-500 Chorzów,
http://www.slaski.ptma.pl, e-mail: slaski@ptma.pl

6. Pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4 czyli od 7200 do 18000 znaków (standardowa strona zawiera 30 wierszy po 60 znaków w wierszu czyli 1800 znaków). Prace obszerniejsze będą odrzucane. Każda strona powinna być opatrzona numerem kolejnym i nazwiskiem autora. Na stronie tytułowej należy podać:

  1. imię i nazwisko autora oraz tytuł referatu;
  2. numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika (uczestników);
  3. nazwę szkoły wraz z jej adresem, telefon do szkoły, klasę;
  4. imię i nazwisko nauczyciela, z którego pomocy korzystał autor/autorzy;
  5. spis literatury i innych źródeł informacji z jakich korzystał autor referatu: autor i tytuł książki lub artykułu, rok wydania książki, nazwa czasopisma oraz numer i rocznik; tytuły i inne dane programów komputerowych (np. multimedialnych encyklopedii); dokładne adresy stron www z jakich autor korzystał;
  6. jeżeli do pisemnej pracy dołączony jest program lub prezentacja komputerowa, podać należy minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do uruchomienia programu oraz wymienić lub dołączyć oprogramowanie niezbędne do obejrzenia prezentacji.

 7. Pracę należy przesłać elektronicznie jako plik typu „PDF” na adres e-mail organizatorów wojewódzkich: omsa@planetarium.edu.pl .
W przypadku potrzeby dołączenia plików o dużej objętości (MB) można skorzystać z serwisu przesyłania dużych plików ‘com’ i w e-mailu dołączyć link do przesyłanych przez ten serwis plików.

 8. E-mail powinien zawierać tytuł: „OMSA 2023 – praca na konkurs”. W treści e-maila powinny znaleźć się, Imię, Nazwisko oraz nazwa szkoły uczestnika.

 9. Organizatorzy wojewódzcy potwierdzą odbiór pracy e-mailem zwrotnym w ciągu 7 dni. W przypadku braku potwierdzenia o otrzymaniu pracy należy wysłać e-mail ponownie lub skontaktować się z koordynatorami ogólnopolskimi: planetarium.grudziadz@gmail.com

 10. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 17 lutego 2023 r.

 11. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Komisja wytypuje prace, które będą referowane podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego.

 12. Termin seminarium wojewódzkiego będzie podany w zaproszeniach, wystosowanych do dyrekcji szkół oraz przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail uczestnika. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli seminarium wojewódzkie odbędzie się w sposób BEZPOŚREDNI. Oprócz uczniów referujących swoje prace, na seminarium w trybie stacjonarnym lub zdalnym (transmisja live za pośrednictwem Internetu) zostaną zaproszeni pozostali uczestnicy konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia całego seminarium wojewódzkiego w formie zdalnej.

 13. Referat - wygłaszany podczas seminarium - powinien być przygotowany w oparciu o pozostawiony sobie egzemplarz pracy i nie może trwać dłużej niż 15 minut.

 14. Do dyspozycji referujących będą: tablica, projektor komputerowy, komputer, prezenter z laserem.

 15. Oceniając referaty, Komisja będzie brać pod uwagę:
a) wartość merytoryczną pracy pisemnej oraz wygłoszonego referatu,
b) sposób referowania,
c) poziom wyjaśnień, udzielanych podczas dyskusji.

 16. Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w bezpośrednim Finale - XLIX Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym w Grudziądzu, które odbędzie się w dniach 23-25 marca 2023 r.  Finał XLIX OMSA odbędzie się w sposób bezpośredni lub jeżeli sytuacja pandemiczna będzie tego wymagała w sposób hybrydowy.

 17. Dodatkowe informacje na temat konkursu i seminarium uzyskać można na stronie internetowej https://www.planetarium.grudziadz.pl/index/omsa/ oraz na stronie internetowej organizatora etapu wojewódzkiego: https://planetarium.edu.pl/omsa, a także pisząc na adres organizatora etapu wojewódzkiego: omsa@planetarium.edu.pl

 

 

 Chorzów dnia 28.11.2022                                                                  Grzegorz Przybyła

                                                                                                Planetarium Śląskie w Chorzowie