Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

§1.
 Nazwa i rodzaj placówki

 1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zwane dalej Planetarium jest pozaszkolną placówką specjalistyczną.
 2. Dopuszcza się zwyczajową skróconą nazwę: Planetarium Śląskie oraz nazwę Planetarium – Śląski Park Nauki.
 3. W Planetarium dla potrzeb dydaktyki i popularyzacji astronomii i nauk przyrodniczych działają: sala planetarium, ekspozycje stałe, symulator lotów i wieża widokowa. Wymienione wyżej miejsca nazywane są dalej atrakcjami.

§2.
 Cel i misja placówki

 1. Działalność Planetarium służy inspirowaniu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w rozwijaniu ich pasji poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności z dziedziny astronomii oraz nauk przyrodniczych.

§3.
 Informacje ogólne

 1. Planetarium ma swoją siedzibę przy al. Planetarium 4 w Chorzowie.
 2. Planetarium jest czynne od poniedziałku do niedzieli. Informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium, a także ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej planetarium.edu.pl oraz w kasach Planetarium.
 3. Planetarium zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania.
 4. Wszystkie atrakcje oferowane przez Planetarium są dostępne dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia za wyjątkiem symulatora lotów (patrz § 8 ust. 7).

§4.
Zasady dotyczące udziału w seansach w sali planetarium

 1. W seansach mogą uczestniczyć osoby dorosłe i dzieci powyżej 3. roku życia. Obsługa Planetarium ma prawo nie wpuścić na salę projekcyjną osób z dziećmi, które nie ukończyły 3 lat.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą przebywać w sali planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Podczas seansów w sali projekcyjnej światła są wyłączone – jest całkowicie ciemno.
 4. Do sali planetarium należy udać się najpóźniej 10 min przed rozpoczęciem seansu. Seans rozpoczyna się o godzinie wskazanej na bilecie. Po rozpoczęciu seansu wejście na salę planetarium nie jest możliwe.
 5. W przypadku nie dotrzymania terminu zapisanego w § 4 ust. 4 nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
 6. Wstęp dla grup zorganizowanych możliwy jest tylko dla całej grupy łącznie na podstawie indywidualnych biletów. Opiekun odpowiada za wskazanie właściwych miejsc podopiecznym.
 7. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za zachowanie uczestników ponoszą opiekunowie, którzy mają obowiązek przebywania w sali planetarium wspólnie z podopiecznymi.
 8. Zalecane jest niewychodzenie z sali projekcyjnej podczas seansu.
 9. W sali planetarium zabrania się:
 • używania jakichkolwiek urządzeń emitujących światło;
 • spożywania jedzenia i picia napojów;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia tytoniu i korzystania z papierosów elektronicznych;
 • dotykania wyposażenia technicznego i elektronicznego, a także niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia;
 • rejestracji dźwięku i obrazu w trakcie seansów;
 • wprowadzania wózków dziecięcych; wózek należy zostawić w szatni przy kasie.

10. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia sali planetarium należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

11. Osoby przebywające w sali planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom obsługi oraz ochrony.

12. Osoby zakłócające przebieg projekcji – używające urządzeń emitujących światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg seansu – mogą zostać poproszone o opuszczenie sali planetarium. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów za bilet.

13. Prezentowane seanse dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. z epilepsją, chorobami błędnika). Osoby takie uczestniczą w pokazach na własną odpowiedzialność.

14. W uzasadnionych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad uczestnictwa w seansach opisanych w § 4 ust. 1 i 2 oraz wprowadzenia dodatkowych zasad przebywania w sali planetarium. Informacje dotyczące wprowadzanychzmian podane zostaną na stronie internetowej planetarium.edu.pl

15. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową proponujemy miejsca w sektorach C lub D – podłoga w tych sektorach jest na jednym poziomie. Sektory A i B mają amfiteatralny układ rzędów.

16. Osoby na wózkach mogą uczestniczyć w seansie bez konieczności przesiadania się na fotel. Obsługa sali planetarium wskaże miejsce ustawienia wózka inwalidzkiego.

§ 5.
Seanse w językach obcych

 

 1. Informacje o wersjach językowych seansów dostępne są na stronie planetarium.edu.pl
 2. Jeżeli bilet został zakupiony na seans z możliwością wypożyczenia słuchawek zostaną one rozdane przez obsługę sali planetarium podczas kontroli biletów wstępu na salę.
 3. Słuchawki po seansie należy zwrócić obsłudze sali planetarium przy wyjściu.
 4. Zniszczenie lub uszkodzenie słuchawek wiąże się z poniesieniem kosztów 1200 zł.


§ 6.
 Zasady dotyczące zwiedzania ekspozycji Geofizyka

 1. Wstęp na ekspozycję Geofizyka jest możliwy tylko z Przewodnikiem.
 2. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Czas trwania zwiedzania Geofizyki wynosi około 2 godzin.
 4. Tematyka prezentowana na Geofizyce jest odpowiednia dla osób powyżej 11. roku życia.
 5. Zbiórka grupy odbywa się w miejscu wskazanym przez obsługę Planetarium 5 minut przed godziną wejścia na ekspozycję wskazaną na bilecie.
 6. W przypadku spóźnienia na określoną godzinę nie ma możliwości wejścia na ekspozycję, a zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
 7. Uwaga: na stanowisku Przeżyj wstrząs (platforma do wstrząsów) emitowane są silne drgania. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do nagłych silnych wstrząsów.
 8. Uwaga: atrakcja ze cewkami Tesli (Gdzie uderzy piorun, Ujarzmiony piorun), nie są przeznaczone dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do przebywania w zmiennym polu magnetycznym m.in. osoby posiadające rozrusznik serca lub zewnętrzną pompę.


§ 7.
Zasady dotyczące zwiedzania ekspozycji Astronomia

 1. Wstęp na Ekspozycję Astronomię jest możliwy tylko z Przewodnikiem.
 2. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Czas trwania zwiedzania Astronomii wynosi około 1 godziny 30 minut.
 4. Tematyka prezentowana na Astronomii jest odpowiednia dla osób powyżej 11 roku życia.
 5. Zbiórka grupy odbywa się w miejscu wskazanym przez obsługę Planetarium 5 minut przed godziną wejścia na ekspozycję wskazaną na bilecie.
 6. W przypadku spóźnienia na określoną godzinę nie ma możliwości wejścia na ekspozycję, a zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
 7. Uwaga: na stanowisku Zbierz światło wykorzystuje się światło stroboskopowe, które zwiększa ryzyko ataków epilepsji. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadającym przeciwwskazania medyczne na silne światło stroboskopowe.
 8. Stanowisko Kosmiczny spacer wymaga wejścia do pomieszczania o wymiarach około 4 x 3 m i założenia okularów 3D. Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadającym przeciwwskazania medyczne do przebywania w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach.
 9. Okulary 3D, które dostarcza obsługa stanowiska, należy zwrócić po zakończonym pokazie.
 10. Ze stanowiska Kosmiczny spacer mogą korzystać osoby w okularach korekcyjnych.


§ 8.

Zasady dotyczące korzystania z Symulatora lotów

 1. Wstęp do Symulatorów lotów możliwy jest tylko z pracownikiem obsługi.
 2. Wejście do symulatorów odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Całkowity czas spędzony na stanowisku to około 40 minut. Czas trwania symulacji lotu w kosmos to około 5 minut.
 4. Symulator lotów jest zamkniętą kapsułą, w której umieszczono fotel zamocowany na siłownikach i wyposażono w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, z których jeden przechodzi między nogami użytkownika. Dla bezpiecznego użytkowania pasy te muszą być mocno dociągnięte przez obsługę stanowiska. Zalecamy sportowy ubiór (niewskazana spódniczka lub sukienka).
 5. Symulacja wymaga założenia na głowę użytkownika gogli VR. Do prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest ciasne zapięcie gogli na głowie użytkownika.
 6. Podczas symulacji kapsuła wykonuje ruchy zsynchronizowane z prezentowanymi treściami. Są to także pełne obroty w osi poziomej i pionowej.
 7. Uwaga: Symulator lotów jest przeznaczony dla osób o wzroście od 140 cm do 205 cm oraz masie nieprzekraczającej 120 kg. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika obsługa stanowiska może odmówić wejścia do Symulatora lotów.
 8. Uwaga: Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadającym przeciwwskazania medyczne do: wzięcia udziału w projekcji VR sprzężonej z pełnymi obrotami w osi poziomej i pionowej oraz do przebywania w ciasnych pomieszczeniach.


§ 9.

Zasady dotyczące zwiedzania Wieży widokowej

 1. Wstęp do Wieży widokowej jest możliwy tylko z pracownikiem obsługi.
 2. Wejście do wieży odbywa się w 10 osobowych grupach.
 3. Czas zwiedzania wieży to ok. 20 minut.
 4. Wieża widokowa ma wysokość 25 m. Wjazd na wieżę odbywa się windą o wymiarach około 2 x 2 m, gdzie panuje półmrok. Nie ma możliwości wejścia po schodach (schody pełnią tylko funkcję serwisową).
 5. Uwaga: osoby z klaustrofobią lub lękiem wysokości korzystają z Wieży widokowej na własną odpowiedzialność.
 6. Na wieży znajduje się camera obscura - przyrząd optyczny pozwalający obserwować panoramę rozciągającą się wokół najwyższego punktu w Parku Śląskim.
 7. Ze stanowiska Wieża widokowa może korzystać maksymalnie jedna osoba na wózku inwalidzkim.
 8. Uwaga: Atrakcja nie jest przeznaczona dla osób posiadających przeciwwskazania medyczne do przebywania w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach.


§ 10.
 Bezpieczeństwo i ogólne zasady zachowania w Planetarium

 

 1. Teren Planetarium jest objęty systemem monitoringu wizyjnego oraz ochroną fizyczną.
 2. Firma realizująca zadania ochrony Planetarium zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Planetarium oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób odwiedzających, Planetarium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 4. Na terenie Planetarium zabrania się:
 • przebywania osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz zakłócającym porządek lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
 • przebywania w strojach plażowych;
 • wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących;
 • wnoszenia i wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich;
 • prowadzenia działalności handlowej bez zgody Planetarium;
 • prowadzenia działalności reklamowej bez zgody Planetarium;
 • prowadzenia działalności agitacyjnej;
 • jedzenia oraz picia napojów gorących w otwartych kubkach poza wyznaczonymi do tego strefami (bistro na poziomie 0 i kawiarnia na poziomie 1).
 1. W przypadku stwierdzenia zachowania wskazanego w ust. 4 pkt 1, obsługa Planetarium ma prawo zażądać opuszczenia terenu Planetarium. Obsługa może również wezwać odpowiednie służby porządkowe, w tym ochronę obiektu, Straż Miejską lub Policję.
 2. W przypadku opisanym w ust. 5 osobie usuniętej z terenu Planetarium nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 3. Pracownik Planetarium ma prawo odmówić wstępu osobie lub wyprosić osobę zachowującą się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec klientów lub pracowników. W przypadku wskazanym powyżej nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.


§ 11.
 Bilety

 1. Bilety na wszystkie atrakcje Planetarium dostępne są:
  1. w kasach biletowych Planetarium;
  2. w sprzedaży on-line przez stronę internetową
 2. Planetarium zastrzega sobie możliwość zmiany kanału sprzedaży biletów na poszczególne atrakcje.
 3. Na biletach wskazane są data i godzina rozpoczęcia atrakcji.
 4. Bilet uprawnia do jednokrotnego skorzystania z atrakcji której dotyczy.
 5. Zasady sprzedaży biletów i przysługiwania zniżek określa Regulamin sprzedaży biletów on-line.


§ 12.
 Zwroty i reklamacje

 1. Zwrot zakupionych biletów jest możliwy do 7 dni kalendarzowych przed terminem planowanej wizyty w Planetarium.
 2. Zasady dokonywania zwrotów zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów on-line.
 3. W przypadku niewykonania usługi przez Planetarium, przysługuje prawo zwrotu biletów.
 4. Reklamacje składa się w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia drogą mailową na adres rezerwacja@planetarium.edu.pl.  
 5. Zasady dokonywania reklamacji zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów on-line.
 6. Zwroty i reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni kalendarzowych.


§ 13.
 Informacje dodatkowe

 1. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, muszą przebywać na terenie Planetarium pod opieką osoby dorosłej.
 2. Planetarium zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnej części terenu dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie, w miarę możliwości, podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
 3. Planetarium zastrzega sobie prawo do wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Wyłączenie dostępu dla zwiedzających do dowolnej części Planetarium lub wyłączenie części eksponatównie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 5. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń pracowników Planetarium lub niewłaściwego korzystania z atrakcji.
 6. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 7. W przypadku zgubienia kluczyka lub numerka do szatni pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30,00 zł.


§ 14.
 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej planetarium.edu.pl, w kasach oraz w punkcie informacji Planetarium.
 2. Osoby przebywające na terenie Planetarium akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 3. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować wyproszeniem zwiedzającego z budynku Planetarium.
 4. Planetarium zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.