Regulamin sprzedaży biletów online

Regulamin sprzedaży biletów online

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży biletów on-line (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży biletów na atrakcje oferowane przez Planetarium – Śląski Park Nauki (zwany dalej Planetarium) przez stronę internetową dostępna pod adresem www.planetarium.edu.pl (zwaną dalej Stroną internetową).
 2. Zakup biletów na atrakcje oferowane przez Planetarium przez stronę internetową możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualne godziny wstępu na atrakcje oferowane przez Planetarium podawane są do wiadomości na stronie internetowej Planetarium.
 4. Sprzedaż biletów on-line dostępna jest tylko dla osób indywidualnych.
 5. Dane sprzedawcy: Województwo Śląskie - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika 41-500 Chorzów Al. Planetarium 4 , NIP 9542770064, Regon 000195854 .

§ 2.
Zakup biletów on-line dla osób indywidualnych

 1. Sprzedaż on-line dotyczy biletów: NORMALNY, ULGOWY, RODZINNY, KARTA DUŻEJ RODZINY.
 2. Bilet NORMALNY to bilet dla osoby dorosłej, której nie przysługują ulgi. Dotyczy wszystkich atrakcji oferowanych przez Planetarium.
 3. Bilet ULGOWY to bilet dla osoby z uprawnieniami do korzystania z ulg. Dotyczy wstępu na seans w sali projekcyjnej i wstępu na ekspozycje stałe.
 4. Bilet RODZINNY to bilet wstępu dla maksymalnie 4 osób na seans w sali projekcyjnej Planetarium.
 5. Bilet KARTA DUŻEJ RODZINY to bilet wstępu dla maksymalnie 6 osób na seans w sali projekcyjnej Planetarium. Bilet KDR ze zniżką przysługuje osobom posiadającym spersonalizowaną, ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.  Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki, muszą okazać Kartę Dużej Rodziny
 6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom od lat 3, uczniom i młodzieży szkolnej do lat 20 (po okazaniu legitymacji szkolnej) , studentom do ukończenia 25. roku życia (po okazaniu legitymacji studenckiej), osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności ( po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej), emerytom i rencistom (po okazaniu legitymacji ze zdjęciem lub w przypadku legitymacji bez zdjęcia  - legitymacji i dokumentu tożsamości ze zdjęciem). Obsługa Planetarium ma prawo poprosić o wgląd do dokumentów, na podstawie których został zakupiony bilet ulgowy.
 7. Bilet BEZPŁATNY przysługuje:
   1. opiekunowi/asystentowi osoby z orzeczonym o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   2. opiekunowi/asystentowi osoby z orzeczonym o znacznym stopniu niepełnosprawności
   3. opiekunowi/asystentowi dzieci do 16. Roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością
   4.  jednemu opiekunowi na 15 osób grupy zorganizowanej.             
 8. Podczas dokonywania zakupu należy wybrać termin wizyty, rodzaj i godzinę atrakcji w Planetarium, następnie w formularzu danych należy wpisać: imię i nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 9. W przypadku zakupu biletów na większą ilość atrakcji, należy zwrócić uwagę na godziny rozpoczęcia i dokładny czas ich trwania, tak aby zdążyć na każdą z nich. 
 10. Zakup biletów on-line możliwy jest do godziny 24.00 dnia poprzedzającego dzień wizyty w Planetarium.
 11. Zwrot zakupionych biletów jest możliwy do 7 dni kalendarzowych przed terminem wizyty w Planetarium. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba dokonująca transakcję, po uprzednim wysłaniu wniosku na adres mailowy rezerwacja@planetarium.edu.pl. O dochowaniu w/w terminu decyduje data otrzymania wniosku przez Planetarium.
 12. Zmiana terminu zakupionych biletów jest możliwa do 7 dni kalendarzowych przed terminem wizyty w Planetarium. W tym celu należy wysłać wniosek na adres mailowy: rezerwacja@planetarium.edu.pl, podając w nim swój numer telefonu oraz numer zamówienia zaczynający się od PRO/I/... Dział rezerwacji w przeciągu 3 dni roboczych zadzwoni do Państwa w celu ustalenia nowego terminu.
 13. Wniosek o zwrot powinien zawierać następujące dane: numer i datę transakcji, datę wizyty, liczbę biletów do zwrotu a także nr rachunku bankowego w przypadku płatności przelewem.
 14. Zwrot zostanie dokonany zgodnie z regulaminem sprzedaży, rezerwacji i zwrotów biletów.
 15. Jeśli osoba kupująca bilet zaznaczyła w systemie, że chce otrzymać Fakturę VAT, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem drogi elektronicznej na poprawnie podany adres e-mail.
 16. Fakturę wystawia się na podstawie zakończonej transakcji, tzn. system odnotował poprawnie zakończoną transakcję płatności.
 17. Opłatę za transakcję przez portal Przelewy24 należy dokonać w ciągu pół godziny od momentu złożenia zamówienia. Przed dokonaniem płatności należy zapoznać się z regulaminem płatności elektronicznych portalu Przelewy24.
 18. Przed dokonaniem płatności należy na stronie sprzedaży on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez system sprzedaży.
 19. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych zakończona jest otrzymaniem biletu drogą elektroniczną na poprawnie podany adres e-mail. Bilet należy wydrukować we własnym zakresie lub wyświetlić na ekranie urządzenia mobilnego.
 20. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie opisanym w ust. 10 sprzedaż zostaje anulowana.
 21. Bilety zakupione w systemie sprzedaży on-line upoważniają do skorzystania z atrakcji Planetarium w określonym terminie, na który zostały zakupione.
 22. Planetarium nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety. Nie jest możliwa również zmiana terminu ich realizacji.
 23. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletów lub wyświetlenie na ekranie urządzenia mobilnego oraz za ochronę biletów na swojej skrzynce mailowej. Nie jest możliwe wysłanie biletu po raz drugi.
 24. Reklamacje składa się w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia drogą mailową na adres rezerwacja@planetarium.edu.pl.  
 25. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: rezerwacja@planetarium.edu.pl. Zostaną one rozpatrzone w terminie 14 dni kalendarzowych.

§3.
Dostępne atrakcje

PLANETARIUM
1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na seans w dniu i o godzinie wskazanej na bilecie. Do sali projekcyjnej należy udać się najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem seansu. Po rozpoczęciu seansu wejście na salę projekcyjną nie jest możliwe. W przypadku spóźnienia na seans nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inny seans.

EKSPOZYCJE
1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na ekspozycje w dniu i o godzinie wskazanej na bilecie. Na ekspozycję Astronomia i ekspozycję Geofizyka obowiązują odrębne bilety wstępu.
2. Do wejścia na ekspozycje (miejsca zbiórki wskazane przez obsługę) należy udać się punktualnie, gdyż w przypadku spóźnienia wejście na ekspozycję nie będzie możliwe. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inną atrakcję.
3. Planetarium Śląski Park Nauki zastrzega sobie prawo do wyłączenia stanowisk, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4. Wyłączenie pojedynczych stanowisk w Planetarium Śląskim Parku Nauki nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

 

 

§ 4.
Postanowienia końcowe

 1. Planetarium Śląskie zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień do korzystania z ulg. W przypadku stwierdzenia braku podstaw do korzystania z ulg bilet zostaje uznany za nieważny.
 2. Jeżeli zakup biletu został wykonany niezgodnie z Regulaminem Planetarium – Śląskiego Parku Nauki, dostępnym na stronie www.planetarium.edu.pl (np. z limitem wieku), nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.
 3. Planetarium zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.planetarium.edu.pl.
 4. Przy rezerwacji biletów obowiązują ceny wskazane w aktualnym cenniku dostępnym na stronie internetowej i w kasach Planetarium.